Update

ตั้งแต่วันที่ 24/06/2022

ลูกค้าสามารถเข้ารับส่งน้องแมวได้โดยไม่จำเป็นต้องส่วมแมส

หรือจะส่วมก็ได้ตามความสมัครใจครับ

ทั้งนี้ทางโรงแรมยังคงส่วมแมสและรักษาระยะห่างเช่นเดิมในช่วงนี้

โดยเราได้จัดพื้นที่พักรอระหว่างรับส่งน้องไว้ให้ลูกค้าบริเวณชั้น 1 ครับ

ตามประกาศราชกิจจาฯ ผ่อนคลาย 'สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ'